leisure | design | culture
Soda Hostel
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 27A
60-840 Poznań (centrum)
+48 793 272 720 / rec@sodahostel.com

Polityka prywatności serwisu sodahostel.com

Polityka Prywatności Soda hostel & apartments

I. Skróty i definicje

Definicje:

1)  RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04;

2)  Administrator – podmiot wskazany w cz. II ust. 1 niniejszej Polityki prywatności, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, dalej także jako: „SODA”;

3)  Klient – podmiot, którego dane osobowe są przetwarzane na jakiejkolwiek podstawie określonej w art. 6 RODO, dalej także jako: „Ty”;

4)  Pliki cookies – pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na komputerze lub urządzeniach mobilnych;

5)  Profilowanie – dowolna forma zautomatyzowanego zestawienia informacji o danej osobie w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.

II. Postanowienia ogólne

 1. Administratorem Twoich danych osobowych są następujące podmioty:

Soda Apartments Modrzyccy Sp. J. z siedzibą w Poznaniu (60-840), ul. Dąbrowskiego 27A, NIP 7811891278

 1. Administrator ustalił zakres swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO. W szczególności uzgodnił, co następuje:
  a)      Administrator jest odpowiedzialny za wykonywanie obowiązku informacyjnego wobec Klientów;
  b)      Administrator jest odpowiedzialny za umożliwienie Klientom wykonywanie ich praw wynikających z RODO.

Wobec powyższych ustaleń, możesz wykonywać swoje prawa wobec Administratora.

 1. SODA szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo Twoich danych. W tym celu zapewnia stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych wskutek przetwarzania danych osobowych.

III. Dane kontaktowe

W sprawach ochrony danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem poprzez email: office@sodahostel.com lub pisemnie na adres: Soda Hostel & Apartments, ul. Dąbrowskiego 27A, 60-840 Poznań.

 IV. Cele i podstawy przetwarzania

 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez SODA w celu:

1)     podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy o realizację usług zakwaterowania, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane w formularzu rezerwacji i sprzedaży usług hotelowych) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

2)     wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (m.in. podatkowych) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

3)     realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (m.in. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób oraz mienia) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

4)     marketingu usług własnych Administratora, przedstawiania ofert i promocji, przesyłania informacji do Klientów drogą elektroniczną – na podstawie odrębnej zgody osoby, której dane dotyczą, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 1. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku danych niezbędnych do realizacji usług zakwaterowania konieczne do zawarcia oraz wykonania umowy.
 2. Monitoring w miejscach ogólnodostępnych obiektu zainstalowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientów oraz ochrony mienia.

  V. Kategorie przetwarzania danych

Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych Klientów:

1)     W przypadku usług zakwaterowania:

 • · Imię i nazwisko;
 • · Numer PESEL;
 • · Adres zamieszkania;
  • · Wizerunek;
  • · Adres e-mail;
  • · Numer telefonu.

2)     W przypadku zapisu na newsletter – na podstawie odrębnej zgody – przetwarzamy:

 • · Imię i nazwisko;
 • · Adres e – mail.

  VI. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym odbiorcom:

 • Profitroom Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (60-829) przy ul. Roosevelta 9/3, która obsługuje moduł rezerwacyjny uruchamiany na naszym portalu internetowym;
 • Innym firmom informatycznym, z którymi współpracujemy przy zarządzaniu bazą kontaktów newsletterowych oraz wysyłką newsletterów.

VII. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Informujemy, że nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VIII. Okres przechowywania danych klientów

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia oraz wykonania umowy, jak również wypełnienia obowiązku prawnego oraz realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  a)    zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  b)    wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych).
 2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej, dobrowolnej zgody będą przechowywane do czasu cofnięcia udzielonej zgody, zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub do momentu, kiedy nie będzie to już niezbędne do realizacji ww. celu. Natomiast po tym okresie, do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 3. Dane osobowe w postaci wizerunku w nagraniach z monitoringu przechowywane są przez okres 14 dni, a po jego upływie zostają usunięte.

  IX. Twoje prawa:

Przysługuje Ci prawo do:

 1. a)    dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  b)    sprostowania (poprawiania) Twoich danych;
  c)    usunięcia danych
  d)    ograniczenia przetwarzania danych;
  e)    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
  f)     przenoszenia danych;
  g)    wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  h)    cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w każdym momencie w przypadku przetwarzania Twoich danych na postawie wyrażonej zgody – cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonywania Twoich praw prosimy o skierowanie żądania pod adres e – mail: office@sodahostel.com lub pisemnie pod adres: Soda hostel & apartments, ul. Dąbrowskiego 27A, 60-840 Poznań

X. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

 1. Podanie przez Ciebie danych wymienionych w cz. V pkt 1) jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku ich niepodania możemy odmówić zawarcia umowy.
 2. Podanie przez Ciebie danych wymienionych w cz. V pkt. 2) jest dobrowolne, a udzielona zgoda może być w każdym momencie wycofana.

  XI. Informacja o źródle danych

Jeśli nie podałeś nam swoich danych osobowych osobiście, Twoje dane uzyskaliśmy od firmy, z którą jesteś związany (np. na podstawie umowy o pracę), na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług hotelarskich.

XII. Prawa autorskie

 1. Wszelkie treści oraz informacje zawarte na naszym portalu internetowym są własnością administratora Soda Apartments Modrzyccy Sp. J. w Poznaniu i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.) w szczególności w zakresie wykorzystania, wyświetlania, kopiowania, przekazywania, rozpowszechniania, zmiany lub usuwania.
 2. Wszelkie działania w zakresie określonym w pkt. 1 powyżej, wymagają pisemnej zgody Soda Apartments Sp. J. W przeciwnym przypadku będą uznane za bezprawne i będą stanowiły naruszenie własności intelektualnej spółki.

XIII. Pliki cookies

 1. Portal internetowy www.sodahostel.com wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz personalizacji ustawień serwisu.
 2. Klient może zarządzać plikami cookies w ramach przeglądarki internetowej.
 3. Wyłączenie obsługi plików cookies może spowodować utrudnienia w prawidłowym działaniu serwisu.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności.
 2. Klienta obowiązuje aktualna Polityka Prywatności zamieszczona na stronie internetowej SODA.

 

Co to jest plik cookie?

Pliki cookie oraz pliki wykorzystywane przez inne, podobne im technologie śledzące, to pakiety danych wykorzystywane przez serwery w celu przesyłania do przeglądarki użytkownika informacji o stanie i ich zwracania do pierwotnego serwera za pośrednictwem tej samej przeglądarki.

Informacje o stanie mogą obejmować identyfikator sesji, język, datę wygaśnięcia, pole odpowiedzi lub inne rodzaje informacji.

W okresie swojej aktywności pliki cookie są wykorzystywane do przechowywania informacji o stanie podczas uzyskiwania przez przeglądarkę dostępu do różnych stron witryny lub podczas powrotu na daną stronę w późniejszym czasie.

Istnieją różne rodzaje plików cookie:

 • Pliki cookie sesji są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki lub opuszczenia przez użytkownika witryny internetowej.
 • Trwałe pliki cookie pozostają w urządzeniu do momentu utraty ważności lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika z wykorzystaniem funkcji przeglądarki

W jakim celu stosowane są pliki cookie?

Wykorzystujemy pliki cookie oraz inne technologie śledzące głównie w następujących celach:

Pliki cookie, które są niezbędne do przeglądania Stron internetowych firmy Soda.Point oraz do korzystania ze wszystkich ich funkcji, umożliwiające przede wszystkim:

 • Zarządzanie uwierzytelnianiem użytkowników odwiedzających stronę internetową oraz pokrewnymi środkami bezpieczeństwa, jak również zapewnienie właściwego działania modułu uwierzytelniającego.
 • Optymalizacja obsługi i przeglądania stron, w szczególności określanie „ścieżek” pokonywanych przez użytkowników podczas przeglądania stron.
 • Przechowywanie informacji dotyczących baneru zawierającego informacje o plikach cookie wykorzystywanych przez stronę, po którego wyświetleniu na stronie użytkownik kontynuuje przeglądanie witryny, akceptując pliki cookie zapisywane w jego urządzeniu.

Pliki cookie odnoszące się do funkcji umożliwiających m.in.:

 • Dostosowanie Stron internetowych firmy Soda.Point do preferencji wyświetlania ustawionych w urządzeniu (język, waluta, rozdzielczość wyświetlacza, wykorzystywany system operacyjny, konfiguracja i ustawienia wyświetlania stron internetowych określone w oparciu o używane urządzenie i jego lokalizację itp.).
 • Przechowywanie określonych informacji wprowadzanych przez użytkownika na Stronach internetowych firmy Soda.Point w celu ułatwienia korzystania ze strony i dostosowania treści wyświetlanych podczas kolejnych odwiedzin strony (w tym: wyświetlanie imienia i nazwiska użytkownika posiadającego konto w serwisie).
 • Umożliwienie szybszego uzyskania dostępu do stron osobistych poprzez przechowywanie danych logowania lub wprowadzonych uprzednio informacji.

Pliki cookie służące do śledzenia użytkowników odwiedzających stronę mają na celu zwiększenie wygody korzystania ze strony; pliki cookie należące do tej kategorii mogą gromadzić dane statystyczne lub testować różne sposoby wyświetlania informacji w celu umożliwienia wyświetlania trafniej dobranych informacji oraz przydatniejszych usług.

Ustawiane przez strony trzecie pliki cookie serwisów społecznościowych umożliwiają użytkownikom dzielenie się swoimi opiniami na temat Stron internetowych firmy Soda.Point oraz dostępnych na nich treści (np. przyciski  „Udostępnij” i „Lubię to” powiązane z serwisem społecznościowym).

Wspomniane powyżej aplikacje serwisów społecznościowych na Stronach internetowych firmy Soda.Point mogą w określonych przypadkach zezwalać odpowiednim serwisom społecznościowym na identyfikację użytkownika nawet, jeśli nie został przez niego kliknięty przycisk aplikacji. Ten rodzaj przycisku może umożliwić serwisowi społecznościowemu śledzenie sposobu przeglądania przez użytkownika Stron internetowych firmy Soda.Point w przypadku dostępności włączonego w urządzeniu konta w serwisie społecznościowym (otwarta sesja) podczas przeglądania stron przez użytkownika.

Zalecamy zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w serwisach społecznościowych w celu upewnienia się, w jaki sposób serwisy te wykorzystują gromadzone przez siebie informacje dotyczące przeglądania stron, szczególnie w kontekście działalności reklamowej. Zasady te muszą w szczególności zezwalać użytkownikowi na dokonywanie we wspomnianych serwisach społecznościowych określonych wyborów, w szczególności poprzez konfigurację konta użytkownika.

Wyrażenie zgody.

Instalacja wybranych rodzajów plików cookie jest uzależniona od zgody użytkownika. Użytkownik, który po raz pierwszy odwiedza Stronę internetową firmy Soda.Point, jest proszony o wyrażenie zgody na instalację tego rodzaju plików cookie, które są aktywowane wyłącznie w przypadku wyrażenia na to zgody przez użytkownika.

Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić zdanie i skorzystać z różnorodnych metod opisanych w sekcji „Usuwanie i blokowanie plików cookie”.

Usuwanie i blokowanie plików cookie.

Użytkownik może skorzystać z jednej z kilku opcji umożliwiających usunięcie plików cookie i innych technologii śledzących.
Ustawienia przeglądarki

Choć większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookie, użytkownik może wybrać ustawienie, zgodnie z którym wszystkie pliki mogą być akceptowane lub blokowane, a także określić, które pliki cookie mają być akceptowane w oparciu o ich nadawców.

Użytkownik może także ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby akceptowała lub blokowała poszczególne pliki cookie, zanim zostaną one zainstalowane. Przeglądarka umożliwia także regularne usuwanie plików cookie z urządzenia. Należy pamiętać o skonfigurowaniu wszystkich przeglądarek w różnych urządzeniach (tablety, smartfony, komputery itp.).

Konfiguracja sposobu zarządzania plikami cookie i preferencjami użytkownika może różnić się w zależności od przeglądarki. Opis odpowiedniej procedury i opis edycji preferencji użytkownika dotyczących plików cookie można znaleźć w menu Pomoc przeglądarki. Na przykład:

Zapis pliku cookie w urządzeniu jest uzależniony od wybranych przez użytkownika opcji, które mogą zostać nieodpłatnie zastosowane lub zmienione w dowolnym momencie z poziomu menu ustawień przeglądarki.

Jeśli przeglądarka została skonfigurowana w taki sposób, aby akceptować pliki cookie w urządzeniu, zintegrowane ze stronami internetowymi pliki cookie oraz zawartość przeglądana przez użytkownika mogą być tymczasowo przechowywane w wyznaczonej do tego celu przestrzeni w urządzeniu. Pliki te mogą zostać odczytane wyłącznie przez ich nadawcę.

Jednak użytkownik może również skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby blokowała ona pliki cookie. Przy czym należy pamiętać, że w takim przypadku niektóre funkcje, strony i obszary oferowane w ramach Stron internetowych firmy Soda.Point nie będą dostępne, za co firma Soda.Point nie ponosi w takich okolicznościach odpowiedzialności.

Specjalistyczne platformy reklamowe

Kilka profesjonalnych platform reklamowych również daje użytkownikowi możliwość akceptowania lub blokowania plików cookie wykorzystywanych przez firmy należące do grupy. Te scentralizowane mechanizmy nie blokują wyświetlania reklam, zapobiegają one jednak instalacji pliki cookie, które dostosowują reklamy do zainteresowań użytkownika.