leisure | design | culture
Soda Hostel
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 27A
60-840 Poznań (centrum)
+48 793 272 720 / rec@sodahostel.com

Regulamin

Poniższy regulamin ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

1.    Pokoje w Soda Hostel & Apartments wynajmowane są na doby.

2.    Doba hostelowa trwa od godz. 14:00 do godz. 11:00 następnego dnia. Goście, którzy nie wymeldują się do godziny 12:00 zostaną obciążeni kosztem kolejnego noclegu.

3.    W przypadku chęci przedłużenia pobytu w naszym hostelu na okres dłuższy niż podany w dniu przybycia lub rezerwacji, prosimy zgłaszać się w recepcji do godz. 09:00 dnia, w którym upływa termin wynajmu pokoju.

4.    Jeśli Gość nie określił czasu pobytu w dniu przyjazdu przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

5.    W celu potwierdzenia rezerwacji w ciągu 48 godzin (dwa dni robocze) należy wpłacić 50% całkowitego kosztu pobytu.

6.    Jeżeli Gość nie zadeklaruje późniejszego przyjazdu rezerwacja jest gwarantowana do godz. 18:00

7.    Rezerwacja może zostać skasowana lub zmieniona jeśli recepcja hostelu zostanie o tym poinformowana mailowo lub telefonicznie nie później niż 48 godzin przed datą rezerwacji. Wówczas wpłacona zaliczka zostanie zwrócona na konto, z którego została przysłana, a z karty kredytowej nie zostaną pobrane żadne środki. W innym razie zaliczka przepada lub z karty kredytowej zostanie pobrana należność za jedną dobę. Zaliczka jest również bezzwrotna w przypadku rezerwacji w okresie imprez targowych i większych wydarzeń w mieście.

8.    Zabrania się użyczania pokoju/łóżka osobom nie zameldowanym w Soda Hostel & Apartments. Gość hostelu nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet przed upływem terminu, za który uiścił opłatę.

9.    Osoby nie zameldowane w Soda Hostel & Apartments  są zobowiązane do opuszczenia hostelu do godz. 22:00. Odpowiedzialność za osoby odwiedzające ponoszą przyjmujący ich Goście.

10.    Recepcja jest czynna 24 godziny na dobę.

11.    Potrzebę otrzymania faktury należy zgłaszać w chwili przyjazdu. Faktura może być wystawiana najpóźniej w ciągu 7 dniu od wystawienia paragonu.

12.    Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do godz. 07:00.

13.    Zachowanie Gości hostelu oraz osób trzecich nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Hostel może odmówić dalszego pobytu osobie, która narusza tę zasadę, nawet w trakcie trwania doby hostelowej bez zwrotu jakichkolwiek poniesionych kosztów.

14.    Jakiekolwiek usterki w pokojach prosimy zgłaszać w recepcji w dniu przyjazdu. Brak zgłoszenia oznacza brak usterek i zniszczeń.

15.    Soda Hostel & Apartments nie ponosi odpowiedzialności za utratę bądź uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

16.    Gość hostelu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych hostelu powstałe z jego winy bądź odwiedzających go osób.

17.    Hostel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez korzystające z jego usług osoby w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego, o ile przedmioty te pozostawały w zamkniętym pomieszczeniu. Przez zamknięte pomieszczenie rozumie się zamknięty na klucz pokój prywatny lub zamkniętą na zamek szafkę.

18.    Każdorazowo opuszczając pokój należy zakluczyć drzwi do pokoju.

19.    Za zgubienie klucza przez Gościa hostel pobiera opłatę wysokości 50 zł.

20.    Nieuzasadnione użycie gaśnicy – kara 500 zł.

21.    Na terenie Soda Hostel & Apartments obowiązuje bezwzględny zakaz palenia – kara wynosi 100zł.

22.    Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, kuchenek, grzejników i innych tego typu urządzeń nie będących wyposażeniem hostelu. Nie dotyczy to ładowarek do telefonów oraz innych sprzętów RTV.

23.    Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez Gościa w hostelu będą odsyłane na adres wskazany przez Gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji hostel zobowiązuje się do przechowania tych przedmiotów przez okres 3 miesięcy.

24.    W przypadku nieopuszczenia pokoju do godziny 12.00, gdy pokój ten jest zarezerwowany na kolejną dobę przez inną osobę, obsługa hostelu jest uprawniona do wejścia do pokoju pod nieobecność gościa, spakowania jego rzeczy i przeniesienia ich do przechowalni bagażu.

25.    Gość jest zobowiązany do utrzymania czystości we wszystkich wspólnych pomieszczeniach hostelu, tj. w kuchni oraz łazience.

26.    Na życzenie Gości Soda Hostel & Apartments może zapewnić nieodpłatnie następujące usługi:

_ Concierge – pomoc w zorganizowaniu czasu

_ Przechowanie bagażu gości zameldowanych w naszym hostelu

_ W pokojach typu Comfort – udostępnienie Gościowi odbiornika TV do własnego, osobistego użytku, na okres pobytu w hostelu (działając w imieniu SNFP – Stowarzyszenia Niezależna Fonografia Polska)

26.    Soda Hostel & Apartments zapewnia:

_ pościel

_ wodę i herbatę 24h

_ dostęp do suszarki do włosów, żelazka, deski do prasowania, pralki

_ możliwość wypożyczenia ręczników

_ WiFi w całym budynku

_ komputer z internetem oraz PlayStation 3

_ łóżeczko dla dziecka oraz krzesełko do karmienia

27.    Bezpieczeństwo – hostel pozostaje pod całodobową opieką agencji ochrony. Cały obiekt jest monitorowany.

Polityka Prywatności

I. Skróty i definicje

Definicje:

1)  RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04;

2)  Administrator – podmiot wskazany w cz. II ust. 1 niniejszej Polityki prywatności, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, dalej także jako: „SODA”;

3)  Klient – podmiot, którego dane osobowe są przetwarzane na jakiejkolwiek podstawie określonej w art. 6 RODO, dalej także jako: „Ty”;

4)  Pliki cookies – pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na komputerze lub urządzeniach mobilnych;

5)  Profilowanie – dowolna forma zautomatyzowanego zestawienia informacji o danej osobie w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.

II. Postanowienia ogólne

 1. Administratorem Twoich danych osobowych są następujące podmioty:

Soda Apartments Modrzyccy Sp. J. z siedzibą w Poznaniu (60-840), ul. Dąbrowskiego 27A, NIP 7811891278

 1. Administrator ustalił zakres swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO. W szczególności uzgodnił, co następuje:
  a)      Administrator jest odpowiedzialny za wykonywanie obowiązku informacyjnego wobec Klientów;
  b)      Administrator jest odpowiedzialny za umożliwienie Klientom wykonywanie ich praw wynikających z RODO.

Wobec powyższych ustaleń, możesz wykonywać swoje prawa wobec Administratora.

 1. SODA szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo Twoich danych. W tym celu zapewnia stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych wskutek przetwarzania danych osobowych.

III. Dane kontaktowe

W sprawach ochrony danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem poprzez email: office@sodahostel.com lub pisemnie na adres: Soda Hostel & Apartments, ul. Dąbrowskiego 27A, 60-840 Poznań.

 IV. Cele i podstawy przetwarzania

 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez SODA w celu:

1)     podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy o realizację usług zakwaterowania, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane w formularzu rezerwacji i sprzedaży usług hotelowych) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

2)     wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (m.in. podatkowych) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

3)     realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (m.in. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób oraz mienia) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

4)     marketingu usług własnych Administratora, przedstawiania ofert i promocji, przesyłania informacji do Klientów drogą elektroniczną – na podstawie odrębnej zgody osoby, której dane dotyczą, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 1. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku danych niezbędnych do realizacji usług zakwaterowania konieczne do zawarcia oraz wykonania umowy.
 2. Monitoring w miejscach ogólnodostępnych obiektu zainstalowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientów oraz ochrony mienia.

  V. Kategorie przetwarzania danych

Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych Klientów:

1)     W przypadku usług zakwaterowania:

 • · Imię i nazwisko;
 • · Numer PESEL;
 • · Adres zamieszkania;
  • · Wizerunek;
  • · Adres e-mail;
  • · Numer telefonu.

2)     W przypadku zapisu na newsletter – na podstawie odrębnej zgody – przetwarzamy:

 • · Imię i nazwisko;
 • · Adres e – mail.

  VI. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym odbiorcom:

 • Profitroom Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (60-829) przy ul. Roosevelta 9/3, która obsługuje moduł rezerwacyjny uruchamiany na naszym portalu internetowym;
 • Innym firmom informatycznym, z którymi współpracujemy przy zarządzaniu bazą kontaktów newsletterowych oraz wysyłką newsletterów.

VII. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Informujemy, że nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VIII. Okres przechowywania danych klientów

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia oraz wykonania umowy, jak również wypełnienia obowiązku prawnego oraz realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  a)    zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  b)    wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych).
 2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej, dobrowolnej zgody będą przechowywane do czasu cofnięcia udzielonej zgody, zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub do momentu, kiedy nie będzie to już niezbędne do realizacji ww. celu. Natomiast po tym okresie, do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 3. Dane osobowe w postaci wizerunku w nagraniach z monitoringu przechowywane są przez okres 14 dni, a po jego upływie zostają usunięte.

  IX. Twoje prawa:

Przysługuje Ci prawo do:

a)    dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)    sprostowania (poprawiania) Twoich danych;
c)    usunięcia danych;
d)    ograniczenia przetwarzania danych;
e)    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
f)     przenoszenia danych;
g)    wniesienia skargi do organu nadzorczego;
h)    cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w każdym momencie w przypadku przetwarzania Twoich danych na postawie wyrażonej zgody – cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonywania Twoich praw prosimy o skierowanie żądania pod adres e – mail: office@sodahostel.com lub pisemnie pod adres: Soda hostel & apartments, ul. Dąbrowskiego 27A, 60-840 Poznań

X. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

 1. Podanie przez Ciebie danych wymienionych w cz. V pkt 1) jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku ich niepodania możemy odmówić zawarcia umowy.
 2. Podanie przez Ciebie danych wymienionych w cz. V pkt. 2) jest dobrowolne, a udzielona zgoda może być w każdym momencie wycofana.

  XI. Informacja o źródle danych

Jeśli nie podałeś nam swoich danych osobowych osobiście, Twoje dane uzyskaliśmy od firmy, z którą jesteś związany (np. na podstawie umowy o pracę), na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług hotelarskich.

XII. Prawa autorskie

 1. Wszelkie treści oraz informacje zawarte na naszym portalu internetowym są własnością administratora Soda Apartments Modrzyccy Sp. J. w Poznaniu i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.) w szczególności w zakresie wykorzystania, wyświetlania, kopiowania, przekazywania, rozpowszechniania, zmiany lub usuwania.
 2. Wszelkie działania w zakresie określonym w pkt. 1 powyżej, wymagają pisemnej zgody Soda Apartments Sp. J. W przeciwnym przypadku będą uznane za bezprawne i będą stanowiły naruszenie własności intelektualnej spółki.

XIII. Pliki cookies

 1. Portal internetowy www.sodahostel.com wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz personalizacji ustawień serwisu.
 2. Klient może zarządzać plikami cookies w ramach przeglądarki internetowej.
 3. Wyłączenie obsługi plików cookies może spowodować utrudnienia w prawidłowym działaniu serwisu.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności.
 2. Klienta obowiązuje aktualna Polityka Prywatności zamieszczona na stronie internetowej SODA.